Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
659 postów 15 komentarzy

Braun Zabójstwo Tuska pretekstem do wprowadzenia Stanu Wojennego

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Braun Tusk czy Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski (a mo­że obaj) dą­żąc do sta­nu wy­jąt­ko­we­go. za­bój­stwo po­li­tycz­ne . kon­sor­cjum służb, któ­re za­mach smo­leń­ski prze­pro­wa­dzi­ły, nie do­pu­ści do po­sta­wie­nia Do­nal­da Tu­ska przed są­dem

 

Braun w wywiadzie z Aldoną Zaorską „ Tusk dąży do stanu wojennego „ „My­ślę, że Do­nald Tusk czy Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski (a mo­że obaj) dą­żąc do sta­nu wy­jąt­ko­we­go, za­po­mi­na­ją o jed­nym. Mo­że się zda­rzyć, że obaj pa­no­wie po­peł­nią zno­wu błąd, któ­ry już po­peł­ni­li. Cho­dzi o to, że Do­nald Tusk dą­żąc w 2010 ro­ku do ośmie­sze­nia i po­ni­że­nia śp. Le­cha Ka­czyń­skie­go za spra­wą za­cho­wa­nia Pu­ti­na, za­miast wy­ko­rzy­stać ów­cze­sne­go pre­mie­ra Ro­sji, sam zo­stał przez nie­go wy­ko­rzy­sta­ny i to w naj­gor­szy spo­sób, bo wziął udział w za­bój­stwie. Kie­dy się zo­rien­to­wał, by­ło już za póź­no i mógł tyl­ko sta­nąć ra­mię w ra­mię z Pu­ti­nem nad szcząt­ka­mi sa­mo­lo­tu, czy to praw­dzi­wy­mi, czy ma­low­ni­czo roz­rzu­co­ny­mi. Prze­ra­że­nie Tu­ska by­ło tam­te­go wie­czo­ru aż nad­to wi­docz­ne. I dla­te­go – mó­wię cał­kiem po­waż­nie – z tro­ski o to, że­by zna­lazł się on w wię­zie­niu czy pod ścia­ną, gdzie, jak uwa­żam, jest je­go miej­sce, ja szcze­rze nie­po­ko­ję się o bez­pie­czeń­stwo pre­mie­ra Tu­ska. On nie jest bez­piecz­ny. Ja po pro­stu bo­ję się, że za­nim on tra­fi przed Try­bu­nał Sta­nu RP, zo­sta­nie po pro­stu od­strze­lo­ny przez te sa­me służ­by, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły za­mach smo­leń­ski. Pa­mię­taj­my, że Do­nald Tusk i Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski są dziś jed­ny­mi z naj­istot­niej­szych świad­ków w spra­wie smo­leń­skiej zbrod­ni sta­nu. A ak­cja usu­wa­nia jej świad­ków trwa w naj­lep­sze, o czym rów­nież pi­sa­ła „War­szaw­ska Ga­ze­ta”. Mo­że się tak zda­rzyć, że Do­nald Tusk wy­stą­pi w cha­rak­te­rze ko­zła ofiar­ne­go po to, że­by nadać po­zo­ry pod­staw do wpro­wa­dze­nia ja­kie­goś „sta­nu wo­jen­ne­go-bis”. Prze­cież wła­śnie za­bój­stwo po­li­tycz­ne by­ło­by do te­go ide­al­nym pre­tek­stem. A przy oka­zji – by­ło­by to do­sko­na­le za­le­gen­do­wa­ne usu­nię­cie świad­ka. Prze­cież to kon­sor­cjum służb, któ­re za­mach smo­leń­ski prze­pro­wa­dzi­ły, nie do­pu­ści ni­g­dy do po­sta­wie­nia Do­nal­da Tu­ska przed są­dem, nie za­ry­zy­ku­je, że zo­sta­nie on kie­dyś we­zwa­ny pod przy­się­gą do ze­zna­nia, o czym np. roz­ma­wiał z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem na mo­lo w So­po­cie w 2009 r. Pol­scy pa­trio­ci po­win­ni więc pod­jąć no­wen­nę o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo Do­nal­da Tu­ska, by w przy­szło­ści mógł on sta­nąć przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści nie­pod­le­głej Pol­ski. „....(źródło )
 
 
Zbigwie „Według Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badań nad Pokojem (SIPRI), Moskwa w 2013 roku zwiększy wydatki na zbrojenia o 25,8% w stosunku do 2012 roku a na bezpieczeństwo narodowe i służby ochrony porządku publicznego o 9%. Tylko do 2020 roku władze Rosji planują wydać na nową broń około 614 mld $.
W październiku Putin podpisał dekret „O doskonaleniu polityki państwa w dziedzinie wychowania patriotycznego” tworząc Zarząd Projektów Społecznych przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji. Cel tej inicjatywy jest określany jako „ideologiczna konsolidacja społeczeństwa” „.....(źródło )
 
Sieradzki „za lata 2005–2009 niemiecki eksport broni podwoił się i wynosił 11 proc. globalnego eksportu broni.”..." na trzecim miejscu na świecie pod względem eksportu broni. Po Stanach Zjednoczonych i Rosji.”....”W razie jakiejś potrzeby mobilizacyjnej wystarczy Niemcom zatrzymać tę rzekę stali w kraju...”.....”W ubiegłym roku doszło do podpisania największej w historii umowy przemysłowo-militarnej między Niemcami a Rosją.”...” Metamorfoza niemieckiej armii”......” w bojową armię ekspedycyjną ma się dokonywać przez najbliższe pięć–osiem lat„”.....Nasz zachodni sąsiad jest zbyt potężnym państwem, o rozległych aspiracjach politycznych,”.....”A Polska dla swojego dobra musi brać pod uwagę rozwój różnych scenariuszy. Nawet wbrew oficjalnym opiniom pewnych siebie ministrów „.....(więcej)
 
Coś się złego dzieje w Europie . I nie tylko . Nie bez powodu Niemcy i Rosja dokonują gigantycznych zbrojeń i przebudowy armii . Rosja dodatkowo dokonuje swego rodzaju wojennej ideologicznej mobilizacji . Socjalistyczna Europa opanowana przez socjalistów spod znaku politycznej poprawności zmierza ku katastrofie gospodarczej , społecznej i politycznej o niewyobrażalnych rozmiarach .Tym bardziej ,że lewaccy fanatycy jako lekarstwo na klęskę gospodarki socjalistycznej , gospodarki o bandyckim wymiarze opodatkowania proponują więcej ...socjalizmu . Więcej podatków, więcej regulacji .
 
Gazeta Polska opisała jak nomenklatura II Komuny miota się w poszukiwaniu protektora, od serwilizmu stronnictwa pruskiego w stosunku do Niemiec do próby uczynienia z Rosji gwaranta interesów stronnictwa moskiewskiego „ Rosja gwarantem bezpieczeństwa„ Skala katastrofy gospodarczej , demograficznej i społecznej która czeka Polskę jest tak wielka , że może zdmuchnąć resztki pozorów demokracji i ładu instytucjonalnego . A wtedy wszystko jest możliwe .
 
W obliczu kryzysu gospodarczego i idącego w parze regresu politycznego Polski coraz więcej Polaków zaczyna opowiadać się za rządami autorytarnymi i zamachem stanu jako remedium na chaos społeczny jaki zaczyna ogarniać Polskę . Bezrobocie , głodujące dzieci, nędza , brak perspektyw , brak dzieci .
 
„Sondaż .Stosunek młodzieży do demokracji „.....”mniej więcej jedna piąta uważa, że rządy niedemokratyczne mogą być bardziej pożądane. „......(więcej)
 
Wracając do Brauna . Wczoraj napisałem tekst „ Tusk zabiega w Berlinie o gwarancje bezpieczeństwa osobistego„ , a dzisiaj znalazłem wywiad Brauna z piątku. Braun twierdzi ,zresztą nie od dzisiaj ,że II Komuna szykuje zamach stanu , co więcej , że już nie można usunąć II Komuny jak tylko ...zamachem stanu. ( „ Jedynie zamach stanu może usunąć II Komunę „ )
 
Przetrwanie Zamachu Smoleńskiego przez Jarosława Kaczyńskiego, który w ostatniej chwili nie siadła do samolotu , i zbudowanie przez niego Obozu Patriotycznego stworzyło dla Niemiec , Rosji i socjalistów politycznej poprawności w Europie potężny geopolityczny problem. O dalekowzroczności Niemiec i ich świetnie rozwiniętej , również w rozumieniu teoretycznym socjotechnice , polityce hegemoni kulturowej świadczą spełnione obawy do tego jakie znaczenie dla Polaków będzie miał Zamach Smoleński oraz osoba prezydenta Lecha Kaczyńskiego . Oraz jaki to niesie zagrożenia dal interesów niemieckich . Ponieważ obawy te zostały sformułowane dosłownie nazajutrz po Zamachu Smoleńskim i co istotniejsze okazały się bardzo precyzyjne warto zastanowić się zagrożeniem jakie Niemcy posiadający tak doskonałe narzędzia analizy socjotechnicznej stanowią dla Polski
 
"Sueddeutsche Zeitung" ….”Dlatego katastrofa samolotu z Katynia niesie ze sobą zagrożenie przeistoczenia się w mit narodowej historiografii. „.....”i apeluje: "Tak nie może się stać" …...(więcej)
 
Braun ma racje,. Ujawnienie kulisów Zamachu Smoleńskiego miałoby konsekwencje geopolityczne dla Europy , a w szczególności Europy Środkowo Wschodniej .
 
Po spodem video z profesorem Krasnodębskim „ Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie „
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
 
Żeby państwu uzmysłowić skale zbliżającej się katastrofy gospodarczej , cywilizacyjnej zachodu oddam głos szefowi Apple Timowi Cook owi .
 
„ Tim Cook podkreślił jednak, że Apple nie może przenieść całej produkcji do Stanów - "nie chodzi o pieniądze tylko umiejętności." Cook wyjaśnia, że w USA brakuje ludzi, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie potrzebną do uruchomienia współczesnej produkcji, „.....(źródło )
 
Szef Apple stwierdził ,że USA są zbyt zacofane technologicznie , aby mógł przenieść najbardziej zrobotyzowaną , nowoczesną produkcję z Azji do ….USA . Europa i USA liczyły ,że to one przeprowadzą rewolucję robotyczną . Jest jednaj inaczej . Dokonują tego Chiny. Juan za parę lat będzie pierwsza walutą światową , co oznacza ,że Afryka , Azja , Ameryka Łacińska przestanie podtrzymywać socjalizm w Europie wysyłają żywność, surowce, produkty w zamian za makulaturę z nadrukiem euro, czy funta . Pogłębi to tylko kryzys i nędzę w Europie , bo socjalistyczna , skrajnie opodatkowana gospodarka nie ma szans na konkurowanie z nowoczesną Azją .
 
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
 
Po spodem video z profesorem Krasnodębskim „ Czy rządzą nami Niemcy i Rosjanie „
 
 

KOMENTARZE

 • ...
  http://ewastankiewicz.wordpress.com/2012/11/06/co-sie-stanie-z-tuskiem-czyli-jak-mu-zapewnic-ochrone/ | 06.12.2012 r.
  CO SIĘ STANIE Z TUSKIEM, CZYLI JAK MU ZAPEWNIĆ OCHRONĘ
 • TYLKO DEMOKRACJAAA!!!...
  Demokracja nie ma na celu rozwiązywanie problemów, w tym im zapobieganie, a wręcz przeciwnie: ma na celu prosperowanie dzięki problemom, przez tego beneficjentów: bankierów, finansistów, fabrykantów, polityków, właścicieli i pracowników mediów...! Stąd odpowiednio się przygotowuje i wykorzystuje „głos ludu”...
  Ustrój racjonalny w samej swej, w tym KONSTRUKCYJNEJ, istocie wręcz przeciwnie – ma na celu: rozwiązywanie, w tym zapobieganie problemom! Jego kwintesencją jest osiągnięcie jak największej wiedzy, zrozumienia, świadomości wśród ludzi! Stąd budzi taki sprzeciw tzw., prosperujących..., elit.

  Dowód pośredni czym jest demokracja: skoro rządzący destruktorzy w demokracji twierdzą, że demokracja jest najlepszym systemem, to co można o tym systemie sądzić...

  Znaczna część ludzi myśli, i odpowiednio do tego postępuje, tak: „A co mnie to obchodzi, co będzie po mojej śmierci/za sto lat! A co mnie obchodzą inni! A dobrze mu/, im tak! A ja wszystko/wszystkich/innych pier.../ch... na to kładę/mam to, ich w d…! Koło d... mi to lata! A niech wszyscy zdechną, g… mnie to obchodzi!”… Widzą też zagrożenie dla swoich interesów w powodzeniu innych. Uważają, że po rozwiązaniu problemów, nie będą już mogli „na ich rozwiązywaniu” prosperować... I tacy osobnicy są wyborcami, zajmują się tzw. rządzeniem...

  Demokracja to rządy głupców; jest najgorszym z możliwych ustrojów, gdyż są to rządy hien nad osłami (Arystoteles, ur. 384 p.n.e., zm. 324 p.n.e.)...

  „Głupcy są zawsze i wszędzie ogromną większością, a demokracja ma za podstawę większość.”

  ZAŁÓŻMY NOWĄ PARTIĘ! (Beneficjenci dotychczasowej sytuacji, tego systemu, w tym znajdujący się przy korycie politycy, kooperujący z nimi biznesmeni, finansiści, bankierzy, właściciele i pracownicy mediów, świadomi i odpowiedzialni obywatele na pewno nas finansowo (a potrzeba przynajmniej ze 100 mln), medialnie, głosami wesprą... Tak samo będą nas popierać w Sejmie posłowie z innych partii... Tak więc b. szybo i dużo zdziałamy w demokracji...)
  Oto chętni do przystąpienia...:
  - „SZCZĘŚĆ BOŻE!” – moher,
  - Trzeba zwiększyć przyrost naturalny – katolik/zwolennik ciągłej ekspansji/zagłady, w tym samozagłady,
  - Rydzyk na premiera/prezydenta – moherowa,
  - Nauka religii w szkołach łobowionzkowa! – nawiedzony,
  - Każdy ma prawo żyć i się rozmnażać – zwolennik degeneracji, regresu/destrukcji (by skala i ilość problemów, w tym tych, co się do nich przyczyniają, je tworzą, stale rosła),
  - Trzeba dopłacać do górnictwa na cele energetyczne – zwolennik zadłużania, zachowania tempa rabunku, skażania powietrza, wód, gleb/zagłady przyrody/życia na ziemi,
  - Trzeba zwiększyć ilość msc pracy – zwolennik dopłat/zadłużania, rabunku i zamieniania na „szybkie śmieci” surowców, niszczenia zasobów/zagłady przyrody/życia na ziemi/prokonsumpcjonista/utopista,
  - Trzeba wybudować więcej mieszkań – zwolennik wylesiania, odrolniania/zalewania gleb betonem i asfaltem/ciągłej ekspansji/zagłady, w tym samozagłady,
  - Kierujmy się głosem większości – kierujący się emocjami/instynktem stadnym/debil/psychopata.
  Itp., itd...

  Trzeba zastosować SKUTECZNE, w tym pozytywnie weryfikujące, dyscyplinujące, motywujące, ROZWIĄZANIA
  SKUTECZNE ROZWIĄZANIA - opierające się na racjonalnych podstawach, prawach - mają na celu definitywne rozwiązanie - bez tworzenia innych - problemów, zaspokajanie - racjonalnie uzasadnionych i w sposób całościowo przemyślany, wykazany, przygotowany - potrzeb.

  NIE, NIE I JESZCZE RAZ NIE!!! My nie chcemy skutecznych rozwiązań, tylko: Stalin... JPII... Wałęsa, Kwaśniewski, Kaczyński, Tusk, Komorowski... wiara religijna/katolicyzm/Kościół k… Solidarność, SLD, PiS, PO... kapitalizm, komunizm, socjalizm, demokracja, komunizm, socjalizm, dem...!!! - I tak w kółko...

  Dlatego NIE DA SIĘ zastosować skutecznych rozwiązań w demokracji...

  Odnośnie pism, apeli, propozycji, wykazów, unaocznień, itp., itd. do posłów, rządzących; oczekiwania od nich konstruktywizmu
  Oni - odpowiednio: tego nie rozumieją, nie chcą, nie potrafią, nie mogą zrealizować; nie po to tam się dostali..., ten system wyklucza działania w interesie obywateli... Obywatele nie rozumieją, nie chcą naprawdę konstruktywnych rozwiązań, więc nawet gdyby rządzący chcieli je wprowadzić, to masy będą temu przeciwne... Koniec/kropka!
  Dlatego potrzebne są skuteczne rozwiązania!
  Skuteczne rozwiązania: http://www.racjonalnyrzad.pl/

  Żaden element, prawdziwej czy nie, demokracji nie jest racjonalny, a zatem już w swoich założeniach w tym systemie wykluczona jest normalność, to, by było dobrze, np.:
  - wyborcami są wszyscy, a zatem i osoby niekompetentne, psychicznie, umysłowo ułomne, nierozumne, debilne, psychopatyczne...
  - analogicznie „kompetentni” są kontrolujący rządzonych...
  - osoby rzeczywiście kompetentne, a zatem odpowiedzialne, w tym dalekowzroczne, a więc dogłębnie, a zatem rzeczywiście, etyczne nie mają szans kontrolować rządzących, podważyć destrukcyjne decyzje, wymóc realizację konstruktywnych projektów, realizować takie działania...
  - kandydaci to - praktycznie - osobniki, które przeszły, zamiast pozytywnej, negatywną selekcję, w tym muszą być sprawdzonymi, lojalnymi swojakami, musieli wejść w układy, podjąć zobowiązania wobec promotorów, sponsorów, okazać się dobrymi aktorami, skutecznymi kłamcami, i nim są bardziej destrukcyjni, w tym m.in. szybciej zadłużają swoje ofiary, tym szybciej i wyżej awansują...
  - to nie racjonalne, a zatem całościowo przemyślane, wykazane argumenty decydują o podejmowanych decyzjach, tylko wyniki głosowania...
  - głosowania nie opierają się nawet na sumieniu, gdyby ktoś je miał, tylko ich podstawą są interesy beneficjentów tego systemu... Na tym etapie także odbywa się selekcja negatywna: glosujesz „jak trzeba” to zostajesz i otrzymujesz dolę, nie glosujesz jak trzeba, to wylatujesz...

  A zatem założenia są fatalne, a wykonanie jest tragiczne!


  „Demokracja prowadzi do [destrukcyjnej] dyktatury.” Platon (żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą)

  Oto kolejne oblicze demokracji w praktyce...
  Destruktorzy (to są psychopaci i ich pomocnicy debile) się wszechstronnie zabezpieczyli, a m.in. tworząc nieprzekraczalne bariery dla konstruktywistów:
  - brak dostępu do nich i w różny sposób opanowane powszechne media,
  - opanowane szkoły, w tym tzw. programy nauczania,
  - niedostępność do zdemoralizowanych, wypaczonych, anormalnych umysłów członków społeczeństwa/wyborców z konstruktywnymi projektami (takie propozycje, ich autorzy są uważani za szkodliwych, nienormalnych, złych...),
  - nierealność wygrania wyborów bez dużego wsparcia finansowego,
  - obstawione tzw. komisje wyborcze...,
  - obstawiony sejm i senat (tak więc nic, co im nie odpowiada nie przejdzie),
  - „wypadki”, „samobójstwa”...,
  - podporządkowane prokuratury, sądy.

  Tak więc próbowanie zdziałania czegoś konstruktywnego w takim/ich - stworzonym przez nich i dla nich systemie jest z góry skazane na niepowodzenie.
  Również kierowanie się, zarówno własnym jak i wpojonym, głosem mas nie prowadzi do niczego dobrego.
 • @Redaktor1966 17:43:04
  dziękuję za link .
 • ...
  http://m.nowyekran.pl/6f89e3ec6f4edcf4229c1e6b8f26a86c,14,0.jpg
 • @Redaktor1966 17:45:27
  Chińska merytokracja , autorytarny kapitalizm ?
 • @Marek Mojsiewicz 17:58:53
  http://www.racjonalnyrzad.pl/
 • @Marek Mojsiewicz 17:56:52
  dziękuję za link .//

  Czy Pan zgadza się z postulatami z linku?

  //Chińska merytokracja , autorytarny kapitalizm ?//

  Co Pan sądzi o endecji?

  Jaki jest Pański stosunek do roli Kościoła?
 • WSZYSCY SZYKUJĄ SIĘ DO WOJNY A POLSKA JEST ROZBRAJANA !!!!
  .
  Marek Mojsiewicz:
  "......Braun: ...;Pamiętajmy, że Donald Tusk i Bronisław Komorowski są dziś
  jednymi z najistotniejszych świadków w sprawie smoleńskiej zbrodni stanu.
  ....................... Może się tak zdarzyć, że Donald Tusk wystąpi w
  charakterze kozła ofiarnego po to, żeby nadać pozory pod­taw do
  wprowadzenia jakiegoś „stanu wojennego bis”. Przecież właśnie
  zabójstwo polityczne byłoby do tego idealnym pretekstem.;;.............
  .....................
  „...... Moskwa w 2013 roku zwiększy wydatki na zbrojenia o 25,8% w
  stosunku do 2012 roku a na bezpieczeństwo narodowe i służby ochrony
  porządku publicznego o 9%. Tylko do 2020 roku władze Rosji planują
  wydać na nową broń około 614 mld $.
  W październiku Putin podpisał dekret „O doskonaleniu polityki państwa w
  dziedzinie wychowania patriotycznego” tworząc Zarząd Projektów
  Społecznych przy Prezydencie Rosyjskiej Federacji. Cel tej inicjatywy
  jest określany jako „ideologiczna konsolidacja społeczeństwa” „...
  ........................
  „za lata 2005–2009 niemiecki eksport broni podwoił się i wynosił 11 proc.
  globalnego eksportu broni.”......"Niemcy są na trzecim miejscu na świecie
  pod względem eksportu broni. Po Stanach Zjednoczonych i Rosji.”....
  ”W razie jakiejś potrzeby mobilizacyjnej wystarczy Niemcom zatrzymać
  tę rzekę stali w kraju...”.....”W ubiegłym roku doszło do podpisania
  największej w historii umowy przemysłowo-militarnej między Niemcami
  a Rosją.”...” Metamorfoza niemieckiej armii”......” w bojową armię
  ekspedycyjną ma się dokonywać przez najbliższe pięć–osiem lat„”.....
  Nasz zachodni sąsiad jest zbyt potężnym państwem, o rozległych
  aspiracjach politycznych,”.............)
  ===============================================

  Wewnętrzny pucz z usunięciem już niepotrzebnych pomocników

  w zbrodni smoleńskiej może być z kolei pretekstem do zewnętrznej

  "interwencji" dla ratowania Europy przed "polskim faszyzmem".

  Rok 1939 może się wkrótce POwtórzyć ale w 1000-kroć zbrodniczej

  wersji, w której miliony lemingów a także prawych Polaków z przyklejoną

  im etykietą "faszyści" zostaną zgładzone (z POmocą lokalnej

  V-kolumny), bezwzględnie i błyskawicznie zanim zrozumieją o co właściwie

  chodzi.

  A chodzi o to aby najbardziej newralgiczne, geopolityczne

  miejsce na kuli ziemskiej "oczyscić" z Polaków tak aby mogło powstać

  nowe imperium euroazjatyckie z technologią zachodnioeuropejską,

  niemiecką bizantyjsko-bauerską administracją i gestapowską policją

  oraz gigantycznymi zasobami syberyjskimi/arktycznymi do których

  zagospodarowania zapędzona zostanie rosyjska sfołocz a także wschodnie

  zniewolone narody.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY